De partners

Hoofdpartners

Een dusdanig ambitieus en uitgebreid project als de Via Belgica ontwikkel je niet alleen. Daar zijn vele partners voor nodig. De hoofdpartners van het project zijn de volgende:
 


Doe mee!

Het Via Belgica-project is echter niet alleen een project van de overheid. Ook anderen – instellingen, bedrijfsleven en particulieren - worden van harte uitgenodigd om mee te denken over en te werken aan de realisatie van het project. Wilt u meedenken of meewerken aan dit prachtige project? Neem dan contact met ons op.

Convenant

Om hun samenwerking kracht bij te zetten hebben de zes gemeenten, Parkstad Limburg en de provincie in 2008 gezamenlijk een convenant ondertekend. Historisch Goud/Thermenmuseum is als convenantpartner in 2010 toegetreden.

De convenantpartners hebben daarbij de volgende intenties uitgesproken:

“De convenantpartners […] zijn voornemens het traject van de Romeinse weg van Maastricht naar Landgraaf/Rimburg in de directe en nabije omgeving:

  • voor zover nog niet bekend te traceren;
  • planologisch en indien noodzakelijk door transport in publiek bezit duurzaam veilig te stellen (indien er ter plekke -archeologische- zekerheid bestaat over de aanwezigheid van de Via Belgica);
  • waar van toepassing conform de Monumentenwet te beschermen;
  • in overeenstemming met landschap en natuur te behouden;
  • waar mogelijk beleefbaar te maken;
  • langdurig te onderhouden;
  • adequaat te ontsluiten, vakkundig toe te lichten en op geschikte wijze publiek te maken.

Daarbij dient een regionaal netwerk en intergemeentelijke marketing tot stand te komen alsmede gestreefd te worden naar aansluiting bij de bestaande netwerken m.b.t. trajecten van de Via Belgica in Duitsland, België en Frankrijk, om de Via Belgica als cultuurhistorische verbinding in de Euregio tot stand te brengen en internationale uitstraling te bereiken.”

Lees hier voor de volledige tekst van het convenant